COSCUP 「來台講」 - 世界頭一擺ê台語專場技術研討會

(Lâi)(Iōng)(Tâi)()(Kóng)(Khai)(Goân)

世界頭一擺ê台語專場技術研討會,等你做夥來!

咱全台灣有 70% ê人講台語,結果soah英語ê研討會比台語--ê較chē?你講你會曉講,按呢你kám想過beh按怎用台語解說電腦ê物仔?

來來來,這著有一ê機會hōo--lí試看覓:COSCUP「來台講」,世界頭一擺ê台語專場技術研討會!

開源囝仔,做夥舞!

「台語開源研討會」hiah好耍(可能mā會足好聽)ê想法,咱這款ta̍k項攏愛家己舞ê開源人是當然愛做夥來插一kha,這má就來kā好料理款款--ê排上桌!

議程請看: https://coscup.org/taigi2019/#programme

不管你是台語輾轉到會當主持婚宴ê老司機,抑是勉強聽有m̄-koh一句講都bē曉話ê菜鳥仔,攏歡迎來參加這場有夠純koh豐沛ê台語盛會,看咱ê Taiwanese 和 Open Source kap-kap做夥會當變出啥物báng!


衣服尺寸表(Only with donation NT$1,000)

國立臺中科技大學 中技大樓 2F 多媒體會議室 / 404 台中市北區錦平街40號

Event Tickets

Ticket Type Sale Period Price
Attendee with donation NT$1,000 (1 x T-shirt)

2019/12/04 12:00(+0800) ~ 2019/12/18 20:00(+0800) End of Sale
  • TWD$1,000
Attendee with donation NT$500

2019/12/04 12:00(+0800) ~ 2019/12/18 20:00(+0800) End of Sale
  • TWD$500
Attendee

2019/12/04 12:00(+0800) ~ 2019/12/18 20:00(+0800) End of Sale
  • Free
Next Step